Contact

Service Center

NORTHERN REGION
STREAM CO., LTD - LAO CAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Contact       : Mr. NGUYEN TRONG VIET

Location

List of staff

 • Nguyen Trong Viet

  Mr. NGUYEN TRONG VIET
  Technical 
  Phone: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Mr. NGUYEN NGOC HA
  Technical
  Phone: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Mr. VANG VAN QUANG
  Technical
  Phone: 090.989.6741
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Ms. NGUYEN KHANH HUYEN
  Consultants
  Phone: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - YEN BAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 0911.864.148
Email : yenbai@ecotek-canada.vn
Contact       : Mr. LE DINH GIA

Location

List of staff

 • Le Dinh Gia

  Mr. LE DINH GIA
  Technical
  Phone: 091.186.4148
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - HA GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 0911.864.148
Email : hagiang@ecotek-canada.vn
Contact       : Mr. BUI XUAN HIEU

Location

List of staff

 • Bui Xuan Hieu

  Ông. BUI XUAN HIEU
  Technical
  Mobile: 091.186.3975
  Email: hieu-bui@ecotek-canada.vn

 • Do Nhu Cuong

  Ông. DO NHU CUONG
  Technical
  Điện thoại: 090.989.0235
  Email: cuong-do@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - TUYEN QUANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Contact       : Mr. NGUYEN TRUNG DUNG

Location

List of staff

 • Nguyen Trung Dung

  Mr. NGUYEN TRUNG DUNG
  Technical
  Mobile: 091.186.3975
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Mr. LUONG THANH HOANG
  Technical
  Mobile: 090.391.8134
  Email: hoang-luong@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - SON LA ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4669
Email : sonla@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN TRONG CUONG

Location 

List Of Staff

 • trong cuong

  Mr. NGUYEN TRONG CUONG
  Technical
  Mobile: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Ngoc Son

  Mr. HA NGOC SON
  Technical
  Mobile: 090.797.0525
  Email: son-ha@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - PHU THO ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Contact   : Mr. LE TUYEN QUANG

Location 

List Of Staff

 • Le Tuyen Quang

  Mr. LÊ TUYÊN QUANG
  Technical
  Mobile: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Mr. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Technical
  Mobile: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Mr. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Technical
  Mobile: 090.989.6741
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Mr. PHÙNG THANH XUÂN
  Technical
  Mobile: 091.186.4352
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Mr. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Technical
  Mobile: 091.186.4161
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - THAI NGUYEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4671
Email : thainguyen@ecotek-canada.vn 

 Location 

List Of Staff

 • Do Hoang Viet

  Mr. DO HOANG VIET
  Technical
  Phone: 091.186.4671
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - HA NOI BRANCH Hidden
 • Address: No 10, 20 Alley, 93 Lane, Hoang Van Thai Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
 • Telephone: (024) 35.632.556

 

Add : No 10, 20 Alley, 93 Lane, Hoang Van Thai Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 
Phone : (024) 35.632.556
Fax : (024) 35.682.447
Contact : Mr. CAO HUU HA

 Location 

List Of Staff

 • Cao Huu Ha

  Mr. CAO HỮU HÀ 
  Technical
  Mobile: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Mrs. VŨ HỒNG LOAN 
  Consultant
  Mobile: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Pham Quoc Thang

  Mr. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Technical
  Mobile: 091.186.4673                    
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duy Dat

  Mr. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Technical
  Mobile: 091.186.4384
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vuong Trung Thanh

  Mr. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Technical
  Mobile: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Mr. NGUYỄN VĂN LONG
  Technical
  Mobile: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Viet Chien

  Mr. VŨ VIẾT CHIẾN
  Technical
  Mobile: 090.989.5772
  Email: chien-vu@ecotek-canada.vn

 • Mr. PHẠM VŨ KHÔI 
  Technical
  Mobile: 090.420.4846
  Email: khoi-pham@ecotek-canada.vn

 • Tran Quoc Viet

  Mr. TRẦN QUỐC VIỆT
  Technical
  Mobile: 090.989.0964
  Email: viet-tran@ecotek-canada.vn

 • Dao Thi Hanh

  Bà. ĐÀO THỊ HẠNH 
  Consultant
  Mobile: (024) 35.632.556
  Email: hanh-dao@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - HAI PHONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 0911.864.675
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Contact  : Mr. VU DUC MINH

Location 

List Off Staff

 • Vu Duc Minh

  Mr. VŨ ĐỨC MINH
  Technical
  Mobile: 091.186.4675
  Email: minh-vu@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Huy Hiep

  Mr. NGUYỄN HUY HIỆP
  Technical
  Mobile: 090.232.1197
  Email: hiep-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - NAM DINH ACTIVVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4676
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Contact  : Mr. NGUYEN VAN HIEU

 Location 

List Of Staff

 • Nguyen Van Hieu

  Mr. NGUYEN VAN HIEU
  Technical
  Phone: 091.186.4676
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Quyet

  Mr. NGUYEN XUAN QUYET
  Technical
  Phone: 091.186.5176
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Mr. VU MINH THANH
  Technical
  Phone: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - THANH HOA ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: o 182B, Phu Vinh Street, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
 • Telephone: 091.186.4677

 

Hotline : 091.186.4677
Email : thanhhoa@ecotek-canada.vn
Contact      : Mr. LÊ CÔNG HỌC

 Location 

List of staff

 • Le Cong Hoc

  Mr. LE CONG HOC
  Technical
  Phone: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Mr. DO QUAN 
  Technical 
  Phone: 090.834.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Mr. TRAN VAN HIEN
  Technical
  Phone: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Mr. CAO HUU HANH
  Technical
  Phone: 090.989.6076
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Mr. LE VAN HIEU 
  Technical
  Phone: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - NGHE AN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4678
Email : nghean@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. LÊ DUY HOÀNG 

 Location 

List Of Staff

 • Le Duy Hoang

  Mr. LÊ DUY HOÀNG
  Technical
  Mobile: 091.186.4678
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Van Linh

  Mr. HOÀNG VĂN LINH 
  Technical
  Mobile: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Mr. NGUYỄN VĂN SƠN
  Technical
  Mobile: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

 • Le Thị Binh

  Ms. LÊ THỊ BÌNH 
  Consultant
  Mobile: (0238) 868.5268
  Email: binh-le1510@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - QUANG NGAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4681
Email : quangngai@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. LÊ QUANG THƯỜNG

Location 

List Of Staff

 • Le Quang Thuong

  Mr. LE QUANG THUONG
  Technical
  Phone: 091.186.4681
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Hoang Thuong

  Mr. NGUYỄN HOÀNG THƯỞNG
  Technical
  Mobile: 090.989.8534
  Email: thuong-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - QUANG BINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4679 
Email : quangbinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN CHI CONG 

List Of Staff

 • Nguyen Chi Cong

  Mr. NGUYEN CHI CONG 
  Technical 
  Phone: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - GIA LAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4683
Email : gialai@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN VAN KINH

Location 

List Of Staff

STREAM CO.,LTD - BINH DINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Add : No 48/13,Nguyen Xuan Nhi Street, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Hotline : 0911.864.682
Email : binhdinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. PHAM HUYNH VINH

Location 

List Of Staff

 • Pham Huynh Vinh

  Mr. PHAM HUYNH VINH
  Technical
  Phone: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Mr. LE TRONG NAM
  Technical
  Phone: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Mr. LE QUANG HAI
  Technical
  Phone: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

 • Do Ngoc Loi

  Mr. DO NGOC LOI
  Technical
  Phone: 090.989.3842
  Email: loi-do@ecotek-canada.vn 

STREAM CO., LTD - QUANG NAM ACTIVE SERVICE POINT Hidden

Information 

Hotline : 0911.865.364
Email : quangnam@ecotek-canada.vn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Tan Dat

  Mr. BÙI TẤN ĐẠT
  Technical
  Mobile: 091.186.5364
  Email: dat-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Vinh Phuoc

  Mr. NGUYỄN VĨNH PHƯỚC
  Technical
  Phone: 090.989.6449
  Email: phuoc-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - BINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5453
Email : binhthuan@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Le Thanh Phong

  Mr. LÊ THANH PHONG
  Technical
  Mobile: 091.186.5453
  Email: phong-le1602@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Ngoc Thao

  Mr. NGUYỄN NGỌC THẢO
  Technical
  Mobile: 090.676.0948
  Email: thao-nguyen0712@ecotek-canada.vn  

 • Truong Hoang Huy

  Mr. TRƯƠNG HOÀNG HUY
  Technical
  Mobile: 090.989.5562
  Email: huy-truong@ecotek-canada.vn  

 
STREAM CO., LTD - PHU YEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5420
Email : phuyen@ecotek-canada.vn

Location 

List of Staff

 • Dam Duc Vuong

  Mr. ĐÀM ĐỨC VƯƠNG
  Technical
  Mobile: 091.186.5420
  Email: vuong-dam@ecotek-canada.vn  

 • Pham Duc Toan

  Mr. PHẠM ĐỨC TOÀN
  Technical
  Phone: 090.676.0949
  Email: toan-pham@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - NINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5441
Email : ninhthuan@ecotek-canada.vn

List of Staff

 • Doan Trung Thanh

  Mr. ĐOÀN TRUNG THÀNH
  Technical
  Phone: 091.186.5441
  Email: thanh-doan@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - DAK NONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Thông tin

Hotline : 091.186.5540
Email : daknong@ecotek-canada.vn
Contact :Mr. Y , DOAN NGOC

Location 

List of Staff

 • Doan Ngoc Y

  Mr.  Y, DOAN NGOC
  Technical
  Mobile: 091.186.5540
  Email: y-doan@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thanh Luan

  Mr. LUAN , NGUYEN THANH 
  Technical
  Mobile: 090.979.3864
  Email: luan-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - NHA TRANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Mr. NGUYEN HA KHANH VINH
  Technical
  Mobile: 090.989.4956
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Mr. LÊ HUYNH BAO TIEN
  Technical
  Mobile: 090.989.6449
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Mr. TRAN THANH BINH 
  Technical
  Mobile: 091.186.4685
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Mr. NGUYEN KHANH LINH
  Technical
  Mobile: 090.989.7225
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

 • Do Ngoc Luu

  Mr. ĐỖ NGỌC LƯU
  Technical
  Phone: 090.989.2607
  Email: luu-do@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - DA NANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: Da Nang City
 • Telephone:

 

Hotline : 091.186.4680
Email : danang@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Truong Minh Tuan

  Mr. TRUONG MINH TUAN
  Technical
  Phone: 091.186.4680
  Email : tuan-truong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Tai

  Mr. NGUYEN DUC TAI 
  Technical
  Phone: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Tien

  Mr. VO VAN TIEN
  Technical
  Phone: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Mr. TRAN PHUOC TIN
  Technical
  Phone: 090.292.1785
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Mr. VO VAN LUAN
  Technical
  Phone: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Thanh

  Mr. NGUYEN VAN THANH
  Technical
  Phone: 090.989.8293
  Email: thanh-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - TAY NGUYEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4684
Email : taynguyen@ecotek-canada.vn

Location

List of staff

STREAM CO., LTD - THUA THIEN HUE ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5324
Email : thuathienhue@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. VÕ VĂN TIẾN

Xem bản đồ đường đi

List staff

  • Vo Van Tien

   Mr. VÕ VĂN TIẾN
   Technical
   Phone: 091.186.5324
   Email: tien-vo@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - QUANG TRI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

Thông tin 

Hotline : 091.186.5306
Email : quangtri@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. TRẦN TIẾN PHÁT 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Tran Tien Phat

  Mr. TRẦN TIẾN PHÁT
  Technical
  Phone: 091.186.5306
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn 

   

 • Bui Van Su

  Mr. BUI VAN SU
  Technical
  Phone: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hieu

  Mr. NGUYỄN QUANG HIẾU
  Technical
  Phone: 090.292.1578
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Chinh

  Mr. HOÀNG VĂN CHÍNH
  Technical
  Phone: 090.797.2679
  Email: chinh-hoang@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - KON TUM ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5644
Email : kontum@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. HÀ ANH DUY

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Ha Anh Duy

   Mr. HÀ ANH DUY
   Technical
   Phone: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Mr. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Technical
   Phone: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Mai Hoang Trung

   Mr. MAI HOÀNG TRUNG
   Technical
   Phone: 090.797.1181
   Email: trung-mai@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - LAM DONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4686
Email : lamdong@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. VO DAC THO

Location 

List Of Staff

 • Vo Dac Tho

  Mr. VO DAC THO
  Branch Director
  Phone: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Mr. NGUYEN SANG
  Technical
  Phone: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Doan

  Mr. NGUYEN VAN DOAN
  Technical
  Phone: 090.292.1786
  Email: doan-nguyen1001@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Mr. PHAN TRAN BAO TUAN
  Technical
  Phone: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Thuc Anh

  Ms. NGUYEN THI THUC ANH  
  Consultant
  Phone: 090.989.1765
  Email: anh-nguyen0805@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - DONG NAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4687
Email : dongnai@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. DO NHAT TRUONG
Location

List Of Staff

 • Do Nhat Truong

  Mr. DO NHAT TRUONG 
  Branch Director
  Phone: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn  

 • Huynh Vo Tuyen

  Mr. HUYNH VO TUYEN
  Technical
  Phone: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Duy

  Mr. NGUYEN XUAN DUY
  Technical
  Phone: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Nam Son

  Mr. NGUYEN NAM SON
  Technical
  Phone: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

 • Hoang Thi Yen

  Ms. HOANG THI YEN 
  Consultant
  Email: yen-hoang@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - BINH DUONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4688
Email : binhduong@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TRAN MINH THUY

Location

List Of Staff

 • Tran Minh Thuy

  Mr. TRẦN MINH THÙY
  Tẻchnical
  Phone: 091.186.4688
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Loc

  Mr. NGUYỄN THÀNH LỘC
  Technical
  Phone: 090.989.7298
  Email: loc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dinh Thi Yen

  Ms. ĐINH THỊ YẾN 
  Consultant
  Phone: 093.476.0279
  Email: yen-dinh@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - TAY NINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5876
Email : tayninh@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN TAN LOC

Location

List Of Staff

 • Nguyen Tan Loc

  Mr. NGUYỄN TẤN LỘC
  Technical
  Phone: 091.186.5876
  Email: loc-nguyen0506@ecotek-canada.vn

 • Huynh Quoc Kiet

  Mr. HUỲNH QUỐC KIỆT
  Technical
  Phone: 090.989.2334
  Email: kiet-huynh@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - VUNG TAU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4689
Email : vungtau@ecotek-canada.vn 
Contact  : Mr. TRAN TAN CONG

Location 

List Of Staff

 • Tran Tan Cong

  Mr. TRAN TAN CONG
  Technical
  Phone: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Mr. LE DUY CHUONG
  Technical
  Phone: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Ly

  Mr. LE PHUOC LY
  Technical
  Phone: 090.989.8821 
  Email: ly-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Hong Phuc

  Ms. NGUYEN THI HONG PHUC

  Consultant

  Phone: 090.989.3583

  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - SAI GON BRANCH Hidden
 • Address: Ho Chi Minh City
 • Telephone:

 

Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. HA VAN MINH

Location

List Of Staff

 • Ha Van Minh

  Mr. HA VAN MINH 
  Branch Director 
  Phone: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Mr. VO NGOC DUC
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Mr. NGUYEN CONG DANH
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Mr. DANG DUC QUANG
  Technical
  Phone: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Mr. PHAM HOANG HAC
  Technical
  Phone: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Mr. LE PHAN NHAT MINH
  Technical
  Phone: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Mr. LE HUNG HAU
  Technical
  Phone: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Mr. NGUYEN TRUONG LAM
  Technical
  Phone: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Mr. TRAN NHAT HIEN
  Technical
  Phone: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Ms. TRAN THI KIM LOAN
  Consultant
  Phone: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - LONG AN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4691
Email : longan@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN VIET TRUNG 

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Viet Trung

  Mr. NGUYEN VIET TRUNG  
  Branch Director
  Phone: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Mr. NGUYEN VAN SON
  Technical
  Phone: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Mr. LE THANH DUY 
  Technical 
  Phone: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Mr. BUI NGUON CO 
  Technical
  Phone: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - TIEN GIANG BRANCH Hidden

 

Hotline : 091.186.4692
Email : tiengiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. PHAM TRUONG GIANG

Location 

List Of Staff

 • PHAM TRUONG GIANG

  Mr. PHAM TRUONG GIANG
  Technical
  Phone: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Mr. NGUYEN THANH LOI 
  Technical 
  Phone: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Mr. NGUYEN QUI THANH
  Technical
  Phone: 090.989.3037
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - VINH LONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No B137 Khóm 3, Ward 9, Vinh Long City , Vinh Long Province
 • Telephone: 091.186.4693

 

Add : No B137 Khóm 3, Ward 9, Vinh Long City , Vinh Long Province 
Hotline : 091.186.4693
Email : vinhlong@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN VAN LUC

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Van Luc

  Mr. NGUYEN VAN LUC 
  Technical
  Phone: 091.186.4693
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Mr. NGUYEN QUOC VIET  
  Technical
  Phone: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - CAN THO ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4694
Email : cantho@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN VAN TAM NHO

Location

List Of Staff

 • Nuyen Van Tam Nho

  Mr. NGUYEN VAN TAM NHO 
  Technical
  Phone: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Mr. PHAM MINH HOANG
  Technical
  Phone: 091.801.8757
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Mr. NGUYEN THANH NHIEU 
  Technical
  Phone: 090.989.5235
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Ly Van Khanh

  Mr. LY VAN KHANH
  Technical
  Phone: 090.989.4474
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Mr. TRAN DINH TIEN
  Technical
  Phone: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Mr. DO NGUYEN HUU TINH
  Technical
  Phone: 090.989.7881 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Ms. PHAN TU ANH
  Consultant
  Phone: 098.427.9605
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - PHU QUOC ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline 091.186.4141
Email phuquoc@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TRAN VAN HOC

Location 

List Of Staff

 • Tran Van Hoc

  Mr. TRẦN VĂN HỌC 
  Technical
  Phone: 091.186.4141
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - KIEN GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 25/37, Luong Van Can Str. , An Binh Ward , Rach Gia City, Kien Giang Province
 • Telephone: 091.186.4695

 

Add :  No 25/37,  Luong Van Can Str. , An Binh Ward , Rach Gia City, Kien Giang Province
Hotline : 091.186.4695
Email : kiengiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN QUANG THANG

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Quang Thang

  Mr. NGUYEN QUANG THANG 
  Technical
  Phone: 091.186.4695
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn   

 • Phan Vu Ca

  Mr. PHAN VU CA 
  Technical
  Phone: 090.989.0743
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn  

 • Tu The An

  Mr. TỪ THẾ AN
  Technical
  Phone: 090.989.0743
  Email: an-tu@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Kim Kha

  Ms. NGUYEN THI KIM KHA

  Consultant

  Phone: 091.917.5919

  Email: kha-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - HAU GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5957
Email : haugiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. KHANH, VAN LY

Location 

List Of Staff

 • Ly Van Khanh

  Mr. KHANH, VAN LY 
  Technical
  Phone: 091.186.5957
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - SOC TRANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5690
Email : soctrang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TINH, HUU NGUYEN DO

Location 

List Of Staff

 • Huu Tinh

  Mr. TINH, HUU NGUYEN DO 
  Technical
  Phone: 091.186.5690
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - AN GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5961
Email : angiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. PHAN VU CA

Location 

List Of Staff

 • Phan Vu Ca

  Mr. PHAN VU CA
  Technical
  Phone: 091.186.5961
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Ngoc Thach

  Mr. NGUYỄN NGỌC THẠCH
  Technical
  Phone: 090.989.9642
  Email: thach-nguyen@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - CA MAU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4696
Email : camau@ecotek-canada.vn 
Contact : Ông. HUYNH VAN DIEN

Location 

List Of Staff 

 •  Huynh Van Dien

  Mr. HUYNH VAN DIEN
  Technical
  Phone: 091.186.4696
  Email: dien-huynh@ecotek-canada.vn

 •  Nguyen Van Duoc

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
  Technical
  Phone: 090.242.3282
  Email: duoc-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - BAC LIEU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5974
Email : baclieu@ecotek-canada.vn 
Contact : Ông. LE QUOC DOAN

Location 

List Of Staff 

 •  Le Quoc Doan

  Mr. LE QUOC DOAN
  Technical
  Phone: 09.186.5974
  Email: baclieu@ecotek-canada.vn

ACHIEVEMENTS

Nguyen Ha Company

27 Year of establishment and
development
64 Acting Service Points
210Employees
536.000 Customer

Officially authorized and directly supported by ECOTEK CANADA, Nguyen Ha Company commits to guarantee the warranty of SANTAK products of SANTAK UPS and ECOTEK CANADA BATTERY products. View more

X