Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
X