Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Bộ lưu điện Santak - Mã Hàng TG 1250 PRO Bộ lưu điện Santak - Mã Hàng TG 1250 PRO 2.990.000 10% - + 2.990.000 x
Tổng cộng: 2.990.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 299.000 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 3.289.000 đ

X

. .
. .
. .