Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-120KS Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-120KS 480.381.000 10% - + 480.381.000 x
Tổng cộng: 480.381.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 48.038.100 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 528.419.100 đ

X

. .
. .
. .