Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)

X

. .
. .
. .