Title Price (VND) VAT Quantity Amount (VND)
Card NMC Mini dùng cho bộ lưu điện C1K đến 3C20K-LCD Card NMC Mini dùng cho bộ lưu điện C1K đến 3C20K-LCD 5.128.000 10% - + 5.128.000 x
Total Amount: 5.128.000
Shipping costs: ---
VAT: 512.800 VND
Total Amount: 5.640.800 VND

X

. .