Menu

Phòng Nhân Sự

 • NGÔ THỊ KIM KHẮC

  Giám Đốc Nhân Sự

  Chức vụ       : Giám Đốc Nhân Sự

  Điện thoại    : 090.252.1123

  Email           : khac-ngo@ecotek-canada.vn

Phòng quản trị dịch vụ kỹ thuật

 • NGÂN KIM YẾN

  Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật

  Chức vụ  : Giám Đốc Phòng Dịch vụ kỹ thuật 
  Điện thoại  : 0902.338.654
  Email  : yen-ngan@ecotek-canada.vn

Phòng Công Nghệ & Marketing

 • NGUYỄN NGỌC TOÀN

  Giám đốc Công Nghệ & Marketing

  Chức vụ  : Giám Đốc Phòng Công nghệ & Marketing
  Điện thoại  : 090.939.1924
  Email  : toan-nguyen2710@ecotek-canada.vn

 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN

  Trợ lý Công nghệ & Marketing

  Chức vụ  : Trợ lý Công nghệ & Marketing
  Điện thoại  : 0909.528.202
  Email  : toan-nguyen@ecotek-canada.vn

Phòng Kế Toán

 • NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

  Kế toán trưởng

  Chức vụ  : Kế Toán Trưởng
  Điện thoại  : 090.989.1134
  Email  : tuyen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

  Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán (Phụ trách Phân Phối)

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán (Phụ trách Phân Phối)
  Điện thoại  : 091.850.9529
  Email  : trang-nguyen@ecotek-canada.vn

 • NGUYỄN THỊ LAN ANH

  Trợ Lý Kế Toán

  Chức vụ  : Trợ Lý Kế Toán
  Điện thoại  : 090.888.6826
  Email  : anh-nguyen@ecotek-canada.vn

Khu Vực Miền Bắc

 • VŨ QUANG HUY

  Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc 
  Điện thoại  : 090.420.4844
  Email  : huy-vu@ecotek-canada.vn

 • ĐỖ HẢI THANH

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
  Điện thoại  : 090.420.4847
  Email  : thanh-do@ecotek-canada.vn

  Do Hai Thanh

 • GIÁP TIẾN CÔNG

  Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc
  Điện thoại  : 0907.971.439
  Email  : cong-giap@ecotek-canada.vn

 • LÊ HỒNG PHONG

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
  Điện thoại  : 090.420.4845
  Email  : phong-le@ecotek-canada.vn

  Le Hong Phong

Khu Vực Miền Nam

 • MAI XUÂN THẠCH

  Giám Đốc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 0919.490.449
  Email  : thach-mai@ecotek-canada.vn

 • LÊ THANH PHÚC

  Phó Giám Đôc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 0908.483.938
  Email  : phuc-le@ecotek-canada.vn

 • PHAN THANH TÂN

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 090.989.6264
  Email  : tan-phan@ecotek-canada.vn

Khu Vực Miền Trung

 • PHAN MÙI

  Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Trung 
  Điện thoại  : 091.401.6331
  Email  :mui-phan@ecotek-canada.vn

 • DƯƠNG QUỐC CHÍNH

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
  Điện thoại  : 090.989.4680
  Email  : chinh-duong@ecotek-canada.vn

 • LÊ THANH THÀNH

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
  Điện thoại  : 090.898.2566
  Email  : thanh-le@ecotek-canada.vn

  Le Thanh Thanh

Phòng Kho Vận

 • NGUYỄN THÀNH MINH

  Giám Đốc Kho Vận

  Chức vụ  : Giám Đốc Kho Vận 
  Điện thoại  : 0913.678.041
  Email  : minh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • HUỲNH THANH NHẬT

  Phó Giám Đốc Kho Vận

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Kho Vận 
  Điện thoại

   : 090.695.5669

     093.211.8232

  Email  : nhat-huynh@ecotek-canada.vn

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak